Vedtægter

Love for Århus Politi´s Seniorklub

 

§1

Foreningens navn er Århus Politi's Seniorklub. Hjemsted er Århus

 

§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i pensionsmæssige, faglige og økono­miske forhold, samt styrke sammenhold og kammeratskab ved selskabelig samvær og at holde kontakt til relevante organisationer for foreningen.

 

§3

Medlemmer af politiets organisationer kan optages som medlemmer ved pensionering. Efterladte af afdøde medlemmer kan optages som passive medlemmer. Ekstraordinært kan optages enkelte medlemmer uden for anførte organisationer, når en enig bestyrelse har godkendt en sådan anmod­ning.

 

§4

Foreningen ledes af en overfor generalforsamlingen ansvarlig bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og yderligere et bestyrelsesmedlem.

 

§5

Valgene foregår på den årlige generalforsamling. Alene de på generalforsamlingen fremmødte, kan vælges og genvælges, medmindre fraværende medlemmer skriftlig til bestyrelsen har erklæret sig villig til at modtage valg eller genvalg.

Valgperioden er 2 år.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i de lige år.

Kasserer og l bestyrelsesmedlem er på valg i de ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Desuden vælges for et år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer med 1 suppleant og 1 fa­nebærer.

I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden til næste generalforsamling. Et bestyrel­sesmedlem indtræder efter samme regler, hvis kassereren får forfald.

Bestyrelseshvervet er ulønnet, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.

 

§6

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kassereren fører foreningens regnskab og forteg­nelse over foreningens medlemmer.

Revideret regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Der gives ikke kontingent refusion ved udmeldelse.

 

§7

Sekretæren fører forhandlingsprotokol over foreningens aktiviteter og varetager i øvrigt skriftlige arbejder.

 

§8

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, så ofte denne eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

 

§9

Foreningens midler administreres af den lovligt valgte bestyrelse.

 

§10

Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen varsles skriftlig med mindst 30 dages varsel. Alle forslag, der ønskes be­handlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde inden 14. dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/6 af medlemmerne begærer det. Begæringen skal fremsættes skriftlig med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

Personer, indbudt af en enig bestyrelse, kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.

 

§11

Til at lede generalforsamlingen vælges ved håndsoprækning en dirigent. Når lovene ikke foreskri­ver andet, træffer generalforsamlingen beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstem­ning foretages, når bestyrelsen eller 1/3 af de fremmødte kræver det.

 

§12

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, kan ikke vedtage eller bevillige noget, der strider mod foreningens love.

Kun de på dagsordenen anførte punkter kan afgøres på generalforsamlingen.

 

§13

Lovændring kan vedtages på en generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Foreningens opløsning kan kun ske på en ordinær og en efterfølgende ekstraordinær generalfor­samling. Anvendelse af foreningens formue besluttes af den opløsnede generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal klubbens fane tilfalde Aarhus politihistoriske Samling.

 

Følgende §§ er ændret på den ordinære generalforsamling den 23. april 2015:

§ 5 Valg af 1 fanebærer er tilføjet og ændring i bestyrelseskonstitutionen i tilfælde af forfald samt generalforsamlingsbeslutning om dækning af bestyrelsesmedlemmernes omkostninger ved hvervet.

§ 6 Der gives ikke kontingent refusion ved udmeldelse.

§ 10 er ændret med hensyn til tidspunkt for afholdelse af generalforsamling samt indkaldelses varsel.

§ 13 Ved opløsning af foreningen skal fanen tilfalde Århus politihistoriske Samling.

 

Sign.

Finn Kristensen
dirigent 

 

Sign.

Erik Jelle
formand